Wstęp

Misją Pogotowia Opiekuńczego „OPOKA” jest towarzyszenie dzieciom i młodzieży w ich rozwoju, wychowaniu i edukacji. Ważnym elementem tej pracy jest tworzenie optymalnych warunków do wzrastania społecznego i duchowego; posyłania dobra i uśmiechu tam, gdzie są one potrzebne oraz szerzenie i pogłębianie wiary katolickiej wśród naszych podopiecznych. Placówka dba nie tylko o rozwój dzieci, ale przede wszystkim o tworzenie poczucia bezpieczeństwa – zarówno w wymiarze psychicznym, jak i fizycznym. Bezpieczeństwo to wyraża się m.in. poprzez kreowanie niezagrażającej przestrzeni do rozmów na temat emocji, tworzenie domowej atmosfery, budowanie poczucia zaufania i akceptacji. Jednym z elementów dbania o poczucie bezpieczeństwa jest także tworzenie bezpiecznych, zgodnych z prawem warunków bytowych dzieci. A żeby wszelkie normy i standardy zostały zachowane konieczne jest wybudowanie w placówce windy.

Inicjatywy społeczne

Opis projektu

Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA”, założone przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus pracę z dziećmi rozpoczęło w 2003 r. „OPOKA” to  całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza, która łączy zadania dwóch typów placówek - interwencyjnej i socjalizacyjnej. Podopiecznymi  „Opoki” mogą być głównie dziewczęta w wieku od 10 do 18 roku życia, w wyjątkowych jednak przypadkach, tak by nie rozdzielać rodzeństw, przyjmowani są również chłopcy oraz dzieci młodsze. Mając na uwadze dobro dzieci placówka dokłada wszelkich starań, by zapewniać podopiecznym bezpieczeństwo, wspierać w ich rozwoju oraz  budowaniu poczucia własnej wartości.

Naszą misję staramy się realizować nie tylko poprzez zapewnienie naszym dzieciom rodzinnej atmosfery, realizację indywidualnego planu pomocy dziecku, przygotowanie ich do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki, ale także, jeżeli jest to możliwe, poprzez regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z bliskimi dbając o bezpieczne emocjonalnie warunki ich  spotkania. Ponadto angażujemy dzieciaki w różnorodne aktywności pozaszkolne oraz towarzyszymy i wspieramy w realizowaniu ich prawa do nauki.

Jesteśmy obecni i wpieramy naszych podopiecznych we wszystkich przejawach ich dziecięcego wzrastania i pragniemy zapewnić im jak najpełniejsze warunki do ich rozwoju. Budowa klatki schodowej i montaż windy wpisuje się w nasze pragnienie zapewnienia dzieciom optymalnych warunków by mogły urzeczywistniać swój potencjał.  Budowa klatki schodowej i montaż windy są więc konieczne by móc w dalszym ciągu realizować misję placówki.

Inicjatywy społeczneInicjatywy społeczne

Cel

Potrzeba wybudowania nowej klatki schodowej i zamontowania w niej windy wzięła się z dbałości placówki o zachowanie wszelkich norm zgodnych z przepisami, a także danie możliwości dzieciom niepełnosprawnym, by mogły przebywać w naszej placówce, w niej się wychowywać, rozwijać, dorastać i usamodzielniać. Jej całkowity koszt wynosi 103 tysiące złotych. Zbiórka na ten cel realizowana będzie w dwóch etapach. I etapem będzie zbiórka 60 tys. złotych, a po zakończeniu I etapu będzie realizowany II etap zbiórki, tak aby zebrać całą kwotę potrzebną na zakup windy.

„Windą, która mnie uniesie, aż do nieba, są Twoje ramiona, o Jezu!”- św. Tereska od Dzieciątka Jezus.

Inicjatywy społeczne

Autor / zespół projektowy

W ramach placówki działa Stowarzyszenie Przyjaciół Pogotowia Opiekuńczego „OPOKA”. Stowarzyszenie to ma na celu wspieranie działań placówki oraz między innymi działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalnościna rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałania uzależnieniomi patologiom społecznym oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Inicjatywy społeczne

Nagrody

W ramach podziękowania za pomoc w realizacji celu zapewniamy o stałej modlitwie w intencji wspierających nas dobroczyńców. 

Inicjatywy społeczne

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Po to by w dalszym ciągu móc zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi realizować nasze działania i plany oraz by dać szansę niepełnosprawnym dzieciom dorastać w domowej, przyjaznej atmosferze oraz wychowywać się w duchu chrześcijańskich wartości. Poprzez projekt instalacji windy chcemy także pokazać naszym podopiecznym jak ważne jest respektowanie prawa oraz, że działalność placówki nie polega tylko na rekreacjachi przyjemnościach ale także na ciężkiej pracy i wyrzeczeniach w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Chcemy także, by nasze dzieci dostrzegły, że dobro tkwi w każdym, najmniejszym nawet geście, oraz, że w otaczają nas ludzie o wielkich sercach.

Inicjatywy społeczne

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.