Regulamin


Regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.udasie.pl 


Słowniczek:

 1. Operator – Fundacja Ja Jestem z siedzibą w Warszawie (01-171), ul. Młynarska 42 lok.115 , wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000578549
 2. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.udasie.pl, wraz z podstronami.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu. Szczególnymi kategoriami Użytkowników są Wspierający, Projektodawcy oraz Użytkownicy zarejestrowani.
 4. Wspierający – Użytkownik wpłacający środki na sfinansowanie Projektu.
 5. Projektodawca – Użytkownik publikujący w Serwisie Projekt z zamiarem pozyskania finansowania na jego realizację.
 6. Projekt – oznaczony cel, na którego realizację Projektodawca gromadzi środki za pośrednictwem Serwisu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Operatorem a Użytkownikiem o treści określonej przez Regulamin.
 9. Kampania – dostępność Projektu w Serwisie przez oznaczony czas, w którym możliwe jest wsparcie projektu przez Użytkowników poprzez wpłatę środków. 

Postanowienia ogólne

 1. W Serwisie Operator, na zasadach określonych w Regulaminie zapewnia przestrzeń oraz infrastrukturę w ramach których Projektodawcy mogą informować o Projektach oraz pozyskiwać finansowanie na ich realizację od innych Użytkowników.
 2. Serwis służy pozyskiwaniu finansowania dla Projektów o charakterze ewangelizacyjnym, edukacyjnym, społecznym lub charytatywnym. Projekty muszą być zgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Operator zastrzega sobie prawo moderacji Projektów oraz niedopuszczenia do umieszczenia w Serwisie lub usunięcia z Serwisu Projektów, które nie są zgodne z regulaminem i misją Serwisu. 
 3. Do przeglądania stron internetowych Serwisu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji w Serwisie, otrzymywania newslettera oraz wsparcia wybranego Projektu, niezbędne jest także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Wspierającym lub Projektodawcą mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych. 

Rejestracja Użytkownika i korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu. Na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie przesłany link aktywacyjny. Rejestracja następuje po jej potwierdzeniu przez Użytkownika (kliknięciu w link aktywacyjny). Rejestracja jest także możliwa z wykorzystaniem funkcji społecznościowej, tj. za pośrednictwem Facebooka i [G+]. W takiej sytuacji dane potrzebne do rejestracji są przekazywane Operatorowi na polecenie Użytkownika.
 3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymywania konta Użytkownika i korzystania z rozszerzonych funkcjonalności Serwisu (przeznaczonych dla Użytkowników zarejestrowanych) na warunkach określonych w Regulaminie. 
 4. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest bezpłatna z zastrzeżeniem usługi polegającej na finansowaniu Projektu za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownicy Serwisu, którzy nie dokonali rejestracji mogą, na zasadach określonych w Regulaminie, przeglądać Serwis i opublikowane w nim Projekty, dokonywać wpłat środków na wsparcie wybranych Projektów, przesyłać informację (link) o Projektach za pośrednictwem e-mail oraz zamówić newsletter Operatora. 
 6. Zarejestrowani Użytkownicy mogą ponadto korzystać z funkcjonalności konta Użytkownika, m.in. przeglądać historię wspartych Projektów, dodawać komentarze do Projektów, tworzyć własne Projekty i zarządzać nimi. 

Wspieranie Projektu

 1. Użytkownik Serwisu może dokonać wpłaty na dowolny Projekt dostępny w Serwisie w czasie Kampanii. Wpłata środków odbywa się za pośrednictwem jednej z opcji wpłat udostępnionych przez Operatora, na zasadach określonych przez operatora płatności. Regulamin operatora jest dostępny na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 2. Aby dokonać wpłaty należy wybrać Projekt, a następnie wypełnić formularz, dostępny po kliknięciu w przycisk „Wesprzyj projekt” na podstronie wybranego Projektu. W celu dokonania wpłaty należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza. Dodatkowo, jeśli Projektodawca przewidział nagrody dla Użytkowników wspierających dany Projekt, Użytkownik może podać dane do wysyłki nagrody oraz informację o wybranej nagrodzie (jeśli taką możliwość przewidział Projektodawca) w polu „Twój komentarz do organizatora projektu”.
 3. Informacja o dokonanej wpłacie będzie udostępniona w Serwisie, w zakładce „Wspierający” na podstronie wspartego Projektu, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
 4. Wpłaty można dokonać anonimowo. W takim przypadku dane wpłacającego Użytkownika nie zostaną udostępnione w Serwisie. Aby dokonać wpłaty anonimowo, należy zaznaczyć pole „Wpłata anonimowa”.
 5. Środki wpłacone na wsparcie Projektu zostaną przekazane Projektodawcy po zakończeniu Kampanii niezależnie od tego, czy Projekt zebrał całą docelową kwotę, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
 6. W przypadku, gdy Projekt nie osiągnie minimalnego poziomu finansowania, w wysokości 5% docelowej kwoty, środki przekazane przez Użytkownika zostaną zwrócone w terminie 14 dni, na rachunek Użytkownika. Zwrócona kwota zostanie pomniejszone o prowizję dla operatora płatności.

Dodawanie Projektu i prowadzenie Kampanii

 1. Aby dodać Projekt, Użytkownik powinien się zalogować, a następnie otworzyć formularz dodawania Projektu i postępować zgodnie z instrukcjami. Projektodawca jest zobowiązany do umieszczenia dokładnego opisu Projektu poprzez wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania Projektu. 
 2. Projektodawca może umieścić na podstronie Projektu materiały, w tym zdjęcia, grafikę, nagrania wideo itp. Projektodawca oświadcza, że jest uprawniony do posługiwania się materiałami służącymi do opisu i promocji Projektu w Serwisie, oraz że takie wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich.
 3. Projektodawca może przewidzieć nagrody dla Użytkowników, wspierających jego Projekt. W takim przypadku Projektodawca jest zobowiązany do opisania nagród oraz zasad ich przyznawania. Operator nie udostępnia infrastruktury ani rozwiązań informatycznych w celu wyłonienia kręgu nagrodzonych Użytkowników ani obsługi Nagród i ich dostarczania, za wyjątkiem udostępnienia Projektodawcy danych osobowych nagrodzonych Użytkowników. Projektodawca powinien przewidzieć termin dostarczenia nagród nie dłuższy niż 60 dni od daty zakończenia realizacji Projektu i powiadomić o tym terminie na podstronie Projektu.
 4. Operator może uzależnić akceptację Projektu od przedstawienia dokumentów lub wykazania w inny sposób prawdziwości informacji podanych w opisie Projektu.
 5. Kampania rozpoczyna się z chwilą akceptacji przez Operatora lub w innym terminie uzgodnionym przez Projektodawcę z Operatorem i trwa przez czas oznaczony. Kampania może zostać przedłużona w uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą Operatora.
 6. Środki na realizację Projektów są gromadzone i przechowywane przez operatora płatności na dedykowanym subkoncie. 
 7. Aktualny stan zgromadzonych środków jest widoczny na stronie Projektu przez cały czas trwania Kampanii i w miarę możliwości technicznych na bieżąco aktualizowany.
 8. Finansowanie Projektów w Serwisie odbywa się na zasadzie „bierzesz ile zbierzesz”, przy czym minimalny próg, warunkujący przekazanie zebranej kwoty Projektodawcy wynosi 5% docelowej kwoty finansowania. W przypadku nieosiągnięcia przez projekt finansowania na minimalnym poziomie 5%, środki zebrane dla projektu są zwracane Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie. 
 9. W przypadku zebrania całej kwoty założonej dla Projektu przed zakończeniem Kampanii, Kampania trwa dalej. Jeśli po zakończeniu Kampanii Projekt uzyska finansowanie w kwocie przekraczającej 100% założonej kwoty, Projektodawca przedstawi, w terminie 14 dni od zakończenia Kampanii, plan opisujący w jaki sposób zebrane środki zostaną wykorzystane. Cel wykorzystania nadwyżki będzie pozostawał w związku z Projektem. Projektodawca zobowiązuje się opublikować plan w opisie swojego Projektu w sekcji "Aktualizacje", a także na swoich profilach w sieciach społecznościowych lub na swojej stronie internetowej.
 10. Jeśli po zakończeniu Kampanii Projekt nie uzyska 100% założonej kwoty finansowania, Projektodawca przedstawi, w terminie 14 dni od zakończenia Kampanii, plan opisujący w jaki sposób zebrane środki zostaną wykorzystane. Sposób wykorzystania zebranych środków może polegać na częściowej realizacji Projektu lub realizacji innych działań pozostających w związku z Projektem. Projektodawca zobowiązuje się opublikować plan w opisie swojego Projektu w sekcji "Aktualizacje", a także na swoich profilach w sieciach społecznościowych lub na swojej stronie internetowej.
 11. Podczas prowadzenia Kampanii zbierane środki są przekazywane na bieżąco na rachunek Projektodawcy, podany przy rejestracji, po potrąceniu prowizji i opłat należnych Operatorowi oraz dostawcom usług płatniczych. Całkowita kwota obejmująca prowizję Operatora portalu Udasie.pl wynosi 0% a prowizja operatora płatności Przelewy24 wynosi 1,25%. Środki przekazywane na konto Projektodawcy są już pomniejszone o wymienioną prowizję.

 12. W przypadku uzyskania dla Projektu finansowania na poziomie niższym od docelowego (ale wyższym niż 5%) Projektodawca jest zobowiązany do przedstawienia, w terminie 14 dni od zakończenia Kampanii, planu realizacji Projektu z uwzględnieniem faktu uzyskania jedynie częściowego finansowania w Serwisie oraz poinformowania o nim Użytkowników na podstronie Projektu w Serwisie oraz w ramach wykorzystywanych przez Projektodawcę kanałów komunikacji społecznościowej. 
 13. Projektodawca może zrezygnować z Kampanii w okresie jej trwania z ważnych przyczyn. Projektodawca jest zobowiązany do poinformowania o powodach rezygnacji na podstronie Projektu w zakładce „Aktualizacje”. W przypadku rezygnacji z Kampanii Projektodawca zobowiązuje się zwrócić Użytkownikom w całości wpłacone przez nich środki. Środki wpłacone przez Użytkowników są im zwracane w całości za pośrednictwem operatora płatności. Projektodawca zostanie w takim przypadku obciążony kosztami prowizji operatora płatności. 
 14. Projektodawca zobowiązuje się do systematycznego informowania społeczności o postępach w realizacji projektu oraz o jego realizacji za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, stron internetowych oraz na podstronie Projektu w zakładce „Aktualizacje”.

Newsletter

 1. Użytkownik Serwisu może zamówić newsletter Operatora. Newsletter obejmuje informacje o działalności Serwisu, w szczególności informacje o Projektach. Użytkownik zapisuje się do Newslettera podając swój adres e-mail w przeznaczonym do tego polu w Serwisie oraz klikając link potwierdzający przesłany na podany adres e-mail.
 2. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie kontaktując się z Operatorem lub korzystając z funkcjonalności „wypisz” dostępnej w stopce Newslettera.

Odpowiedzialność

 1. Operator nie jest stroną umowy z Użytkownikiem w zakresie wsparcia finansowego projektu. Wszelkie roszczenia jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi w związku z udzielonym wsparciem powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikiem a Projektodawcą. 
 2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 3. Zakazane jest publikowanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 4. W przypadku roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich, w szczególności w zakresie własności intelektualnej, dóbr osobistych, danych osobowych, na skutek publikacji przez Projektodawcę materiałów w Serwisie, pełną odpowiedzialność względem podmiotów, których prawa mogły zostać naruszone ponosi Projektodawca. Operator zastrzega możliwość usunięcia z Serwisu materiałów, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą naruszać prawa osób trzecich.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 6. Operator dokłada starań, aby Serwis był dostępny dla Użytkowników w sposób ciągły, w tym planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla użytkowników. Operator nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu lub jego wybranych funkcjonalności w przypadku awarii, konieczności konserwacji lub wymiany sprzętu lub innych okoliczności, których wystąpienie jest trudne do przewidzenia.
 7. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy Projektodawca przewidział nagrody w zamian za wsparcie Projektu, Projektodawca jest zobowiązany do przekazania tych nagród Wspierającym, na zasadach określonych w opisie Projektu. Projektodawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialność względem Wspierających. Operator nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań jakie Projektodawca przyjął na siebie w stosunku do Wspierających w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
 2. Reklamację należy składać: pisemnie na adres Fundacja Ja Jestem, ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa lub mailowo na adres : wsparcie@udasie.pl 
 3. Operator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej złożenia.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Projektodawcę, w czasie trwania Kampanii lub w przypadku, gdy Projekt nie został rozliczony, Umowa zostaje rozwiązana w momencie rozliczenia Projektu.

Zmiana regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. Konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów, zakazów uprawnionych władz publicznych,
  2. Zmiana (w tym dodanie) funkcjonalności Serwisu, 
  3. Zmiana warunków technicznych funkcjonowania Serwisu,
  4. Zmiana danych Operatora,
  5. Przeciwdziałanie nadużyciom,
  6. Konieczność naprawienia błędów pisarskich lub sprostowanie sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości.
 2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie udasie.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na portalu udasie.pl oraz zostanie przesłana zarejestrowanym Użytkownikom na adresy e-mail wskazane przy rejestracji.
 3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu opisuje polityka prywatności Operatora dostępna na stronie udasie.pl.
 2. W przypadku zmiany danych zarejestrowanego Użytkownika jest on zobowiązany powiadomić Operatora o zmianie kontaktując się za pośrednictwem danych wskazanych w zakładce „Kontakt” na stronie udasie.pl, lub za pośrednictwem dostępnego w tym samym miejscu formularza kontaktowego.
 3. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu -– takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy. Oświadczenie może być przesłane mailowo na adres: wsparcie@udasie.pl lub pisemnie na adres siedziby Operatora.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Warszawie.

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.